Đề thi và đáp án môn Giáo dục Công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Lê Kiên - 08/07/2022

Gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân mã đề 306, 307, 308, 309,… Chi tiết, xem ngay!

Mã đề 301

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 4

Mã đề 303

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 4

Mã đề 304

Mã đề 305

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 306:

81. A82. C83. C84. B85. D
86. D87. B88. C89. C90. D
91. B92. D93. B94. A95. A

Mã đề 307:

81. A82. B83. A84. A85. D
86. A87. C88. B89. C90. B
91. C92. B93. A94. B95. C
96. C97. A98. D99. B100. C
101. A102. A103. B104. C105. A
106. A107. B108. C109. D110. B
111. B112. C113. D114. D115. D
116. B117. C118. A119. D120. C

Mã đề 308

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 7

Mã đề 309

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 8

Mã đề 310

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 10

Mã đề 312

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 7

Mã đề 313

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 12

Mã đề 315

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 8

Mã đề 316

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 11

Mã để 317

Mã đề 318

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

Mã đề 323

Đề và gợi ý đáp án Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - 17

Mã đề 324

Đề và gợi ý đáp án Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử - 6

>> Xem thêm:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM